konanie pred sudcom pre prípravné konanie


Preferovaný termín: konanie pred sudcom pre prípravné konanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Konanie pred sudcom pre prípravné konanie je zjednodušený procesný postup súdu v konaní nadväzujúcom na postup v osobitne skrátenom vyšetrovaní podľa § 204 ods. 1 Trestného poriadku umožňujúci sudcovi pre prípravné konanie operatívne a zrýchleným spôsobom dosiahnuť účel trestného konania.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. októbra 2000, sp. zn. 6 To 19/2000
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne