dohoda o vine a treste


Preferovaný termín: dohoda o vine a treste
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Dohoda o vine a treste je osobitný procesný postup súdu po obdržaní návrhu prokurátora na schválenie dohody o vine a treste, ktorú v konaní pred prokurátorom uzavreli a podpísali prokurátor, obvinený, obhajca a poškodený. Ak nedošlo k dohode o náhrade škody, prokurátor navrhne, aby súd poškodeného odkázal s nárokom na náhradu škody na občianske súdne konanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 6. septembra 2012, sp. zn. 5 Tdo 51/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. júna 2008, sp. zn. 2 Tošs 1/2008
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. júla 2014, sp. zn. 2 Tdo 35/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
619/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne