trestný rozkaz


Preferovaný termín: trestný rozkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.05.2018

Legálna definícia: Samosudca môže bez prejednania veci na hlavnom pojednávaní vydať trestný rozkaz, ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný vykonanými dôkazmi. Trestným rozkazom možno uložiť a) trest odňatia slobody do troch rokov, b) trest zákazu činnosti, c) peňažný trest, d) trest prepadnutia veci, e) trest povinnej práce, ak s tým obvinený súhlasí, f) trest domáceho väzenia, g) trest vyhostenia, h) trest zákazu pobytu, i) trest zákazu účasti na verejných podujatiach, j) ochranné opatrenie.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 353
Doktrinálna definícia: Trestný rozkaz je zjednodušenou formou odsudzujúceho rozhodnutia v trestnom konaní. Možno ním rozhodnúť o vine, o treste, o náhrade škody a o ochrannom opatrení. Má povahu odsudzujúceho rozsudku.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. októbra 2009, sp. zn. 2 Tdo 39/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29. januára 2013, sp. zn. 2 Tdo 68/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Jozef Wenner proti Slovenskej republike z 23. novembra 2010 k sťažnosti č. 14579/05
Použitie v iných právnych predpisoch: 154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
215/2006 Z. z. - Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne