rozhodnutie


Preferovaný termín: rozhodnutie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.12.2016

Legálna definícia: Súd rozhoduje rozsudkom, trestným rozkazom alebo príkazom, kde to zákon výslovne ustanovuje; v ostatných prípadoch rozhoduje, ak zákon neustanovuje niečo iné alebo ak rozhodnutie nemá technicko-organizačnú alebo operatívnu povahu, uznesením. Orgány činné v trestnom konaní rozhodujú, ak zákon neustanovuje niečo iné alebo ak rozhodnutie nemá technicko-organizačnú alebo operatívnu povahu, uznesením. Príkazom rozhodujú, kde to zákon výslovne ustanovuje.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 162
Doktrinálna definícia: Rozhodnutie je akt aplikácie práva zo strany príslušného orgánu činného v trestnom konaní a súdu, ktorý obsahuje právny názor a autoritatívne riešenie otázok týkajúcich sa skutku, ktorý je predmetom trestného konania, prípadne iné otázky s ním súvisiace.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 250/2014 z 24. septembra 2014
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. apríla 2013, sp. zn. 2 Tdo 8/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. októbra 2000, sp. zn. 6 To 19/2000
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 17. novembra 1998, sp. zn. 6 To 69/98
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne