sledovanie osôb a vecí


Preferovaný termín: sledovanie osôb a vecí
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.08.2016

Legálna definícia: Sledovaním osoby a veci (ďalej len „sledovanie“) sa rozumie získavanie informácií o pohybe a činnosti osoby alebo pohybe veci, ktoré sa vykonáva utajovaným spôsobom; sledovanie možno vykonať v trestnom konaní o úmyselnom trestnom čine, ak možno dôvodne predpokladať, že ním budú zistené skutočnosti významné pre trestné konanie.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 113 ods. 1
Doktrinálna definícia: Sledovanie osôb a vecí je prostriedok operatívno-pátracej činnosti na získavanie poznatkov o pohybe a činnosti osôb alebo o pohybe vecí, ktoré sú dôležité pre trestné konanie a sú vykonávané utajovaným spôsobom technickými alebo inými prostriedkami.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii
46/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Slovenskej informačnej službe
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
198/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne