agent


Preferovaný termín: agent
Alternatívne termíny: policajný agent
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Legálna definícia: Príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov zločinu, trestných činov uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 10
Doktrinálna definícia: Agentom je príslušník Policajného zboru alebo príslušník polície iného štátu, ktorý na základe príkazu prokurátora alebo súdu prispieva k odhaľovaniu, zisťovaniu a usvedčovaniu páchateľov zločinu, trestných činov korupcie, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-309-9.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2012, sp. zn. 5 To 6/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Edwards a Lewis proti Spojenému kráľovstvu z 27. októbra 2004 k sťažnosti č. 39647/98 a 40461/98.
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne