znalecký posudok


Preferovaný termín: znalecký posudok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Znalecký posudok je samostatný dôkazný prostriedok, ktorým si orgány činné v trestnom konaní, súd a strany zabezpečujú potrebné odborné skutkové poznatky od subjektov na to osobitne odborne spôsobilých, t. j. znalcov.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. januára 2011, sp. zn. 2Tdo 51/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. februára 2001, sp. zn. 7 To 18/2000
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 17. augusta 2000, sp. zn. 3 To 38/2000
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne