obhliadka


Preferovaný termín: obhliadka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.12.2016

Legálna definícia: Obhliadka sa vykonáva, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné konanie, najmä ak by mohli byť zistené alebo zaistené akékoľvek stopy. Obhliadky sa môže zúčastniť osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť, alebo pribratý znalec. Obhliadku vykonáva orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 154
Doktrinálna definícia: Obhliadka je dôkazný prostriedok vychádzajúci z rovnomennej vyšetrovacej a kriminalistickej metódy, pri ktorej sa priamym pozorovaním zisťujú stopy trestného činu. Môže ísť o obhliadku miesta činu, o obhliadku osoby a o obhliadku predmetu.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. mája 2014, sp. zn. 2 Tdo 29/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. decembra 1993, sp. zn. 8 Tz 61/93
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Koky a ďalší proti Slovenskej republike z 12. júna 2012 k sťažností č. 13624/03
Použitie v iných právnych predpisoch: 221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne