rekonštrukcia


Preferovaný termín: rekonštrukcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2016

Legálna definícia: Rekonštrukcia sa vykoná, ak má byť napodobnená situácia a okolnosti, za ktorých bol spáchaný trestný čin alebo ktoré majú k nemu podstatný vzťah, alebo ak má byť preverená výpoveď obvineného, poškodeného alebo svedka, ak iné dôkazy vykonané v trestnom konaní nepostačujú na objasnenie veci.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 159
Doktrinálna definícia: Rekonštrukcia je dôkazný prostriedok vychádzajúci z rovnomennej vyšetrovacej a kriminalistickej metódy. Vykonáva sa, ak má byť napodobnená situácia a okolnosti, za ktorých bol spáchaný trestný čin alebo ktoré majú k nemu podstatný vzťah, alebo ak má byť preverená výpoveď obvineného, poškodeného alebo svedka, ak iné dôkazy vykonané v trestnom konaní nestačia na objasnenie veci.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 5. októbra 1995, sp. zn. 8 Tz 184/95
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. októbra 1992, sp. zn. 8 Tz 37/92
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Mižigárová proti Slovenskej republike zo 14. decembra 2010 k sťažností č. 74832/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
323/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne