vyšetrovací pokus


Preferovaný termín: vyšetrovací pokus
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.09.2020

Doktrinálna definícia: Vyšetrovací pokus je dôkazný prostriedok vychádzajúci z rovnomennej vyšetrovacej a kriminalistickej metódy. Vykoná sa, ak majú byť pozorovaním vo vytvorených alebo obmieňaných podmienkach preverované alebo upresňované skutočnosti už zistené v trestnom konaní, prípadne ak majú byť zistené nové skutočnosti dôležité pre trestné konanie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 21. júla 2005, sp. zn. l Tzo V - 3/2005
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. augusta 1994, sp. zn. 8 Tz 19/94
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
648/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
618/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne