rekognícia


Preferovaný termín: rekognícia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.09.2020

Doktrinálna definícia: Rekognícia je dôkazný prostriedok vychádzajúci z rovnomennej vyšetrovacej a kriminalistickej metódy. Vykoná sa vtedy, ak je pre trestné konanie dôležité, aby podozrivý, obvinený, poškodený alebo svedok znovu spoznali osobu (napr. osobu, ktorá sa dopustila trestného činu) alebo vec (napr. predmet, ktorý páchateľ použil pri spáchaní trestného činu alebo vec, ktorá patrí poškodenému).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. decembra 2009, sp. zn. 2 Tdo 45/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. apríla 2003, sp. zn. 2 Tz 3/03
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Koky a ďalší proti Slovenskej republike z 12. júna 2012 k sťažností č. 13624/03
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne