znalec


Preferovaný termín: znalec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.12.2016

Legálna definícia: Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je a) zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov alebo b) nezapísaná v tomto zozname, ak je ustanovená za znalca podľa § 15 zákona č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Legálne zdroje: 382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2 ods. 1
Doktrinálna definícia: Znalec je osoba odlišná od procesných strán, ktorú orgán činný v trestnom konaní a súd priberá na ten účel, aby na základe svojich odborných znalostí objasnila určitú skutočnosť dôležitú pre trestné konanie, na objasnenie ktorej sa takéto odborné znalosti vyžadujú.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. januára 2011, sp. zn. 2Tdo 51/2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. augusta 1994, sp. zn. 6 Tz 19/94
Použitie v iných právnych predpisoch: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne