výsluch obvineného


Preferovaný termín: výsluch obvineného
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Výsluch obvineného je procesným úkonom, ktorého účelom je získanie informácií o vyšetrovanej udalosti prostredníctvom výpovede obvineného. Prítomnosť obvineného na výsluchu sa zabezpečuje jeho predvolaním alebo predvedením.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 2/2010
Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 5. decembra 2006, sp. zn. 1 Tpo 86/2006
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Černák proti Slovenskej republike zo 17. decembra 2013 k sťažnosti č. 36997/08
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
550/2003 Z. z. - Zákon o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
200/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
618/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o tvorbe spisu orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne