svedok


Preferovaný termín: svedok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.09.2020

Doktrinálna definícia: Svedok je fyzická osoba, ktorá bola vyzvaná orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom, aby ako svedok vypovedala o skutočnostiach dôležitých pre trestné stíhanie, ktoré vnímala svojimi zmyslami.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. júna 2013, sp. zn. 2 Tdo 26/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. februára 2010, sp. zn. 2 Tdo 5/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Rosselet-Christ proti Slovenskej republike z 26. októbra 2010 k sťažností č. 25329/05
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
215/2004 Z. z. - Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne