priamy dôkaz


Preferovaný termín: priamy dôkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.12.2016

Doktrinálna definícia: Je dôkaz, ktorý priamo potvrdzuje alebo vyvracia dokazovanú skutočnosť (napr. výpoveď svedka, ktorý osobne videl páchateľa páchať trestný čin).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 12. mája 1998, sp. zn. 5 To 21/98
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 20. marca 2000, sp. zn. 7 Tz 8/2000
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
359/2015 Z. z. - Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2005 Z. z. - Zákon o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
199/2004 Z. z. - Zákon Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve
50/1976 Zb. - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne