dôkaz


Preferovaný termín: dôkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016

Legálna definícia: Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa trestného poriadku alebo podľa osobitného zákona.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 119 ods. 2
Doktrinálna definícia: Za dôkaz sa považuje priamy poznatok, ktorý orgán činný v trestnom konaní a súd získal o predmete dôkazu z dôkazného prostriedku. Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitného zákona.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 12. augusta 2014, sp. zn. 2 Tdo 34/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 2. apríla 2014, sp. zn. 2 Tost 4/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
166/2003 Z. z. - Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním)
122/2013 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/2014 Z. z. - Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne