dokazovanie


Preferovaný termín: dokazovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2016

Legálna definícia: V trestnom konaní treba dokazovať najmä a) či sa stal skutok a či má znaky trestného činu, b) kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok, c) závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania, d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia, e) následok a výšku škody spôsobenú trestným činom, f) príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav a cenu.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 119 ods. 1
Doktrinálna definícia: Dokazovanie je zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom konaní a súdu, prípadne iných osôb smerujúci k vyhľadaniu, zabezpečeniu, vykonaniu a zhodnoteniu poznatkov dôležitých pre poznanie skutkových okolností významných pre rozhodnutie o vine a treste, ako aj postupu v konaní.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 31. januára 2012, sp. zn. 1 To 2/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. januára 2014, sp. zn. 2 Tdo 1/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne