medzinárodný zatýkací rozkaz


Preferovaný termín: medzinárodný zatýkací rozkaz
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Je prostriedok na zaistenie účasti obvineného na trestnom konaní, ak sa obvinený pobytom v cudzine vyhýba trestnému stíhaniu alebo nástupu výkonu trestu odňatia slobody. Na území Slovenskej republiky má rovnaké účinky ako príkaz na zatknutie.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. augusta 2002, sp. zn. Ndt 58/02
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. apríla 2005, sp. zn. 2 Ntv 12/2005
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
124/1992 Zb. - Zákon o Vojenskej polícii
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne