väzba


Preferovaný termín: väzba
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2016

Legálna definícia: Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a) ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, b) bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo c) bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 71 ods. 1
Doktrinálna definícia: Väzba je trestno-procesný inštitút, ktorým sa obvinený na základe rozhodnutia súdu dočasne zbavuje osobnej slobody s cieľom jeho zaistenia na účely trestného konania.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. mája 2012, sp. zn. 2 Tost 10/2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 18. októbra 2011, sp. zn. 2Tdo 42/2011
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Tobiáš Loyka proti Slovenskej republike z 9. októbra 2012 k sťažnosti č. 16502/09
Použitie v iných právnych predpisoch: 221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
161/2013 Z. z. - Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne