zatknutie


Preferovaný termín: zatknutie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.12.2016

Legálna definícia: Ak je daný niektorý z dôvodov väzby a obvineného nemožno predvolať, predviesť alebo zadržať a zabezpečiť jeho prítomnosť na výsluchu alebo na inom úkone, vydá predseda senátu a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora príkaz, aby bol obvinený zatknutý.
Legálne zdroje: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok § 73 ods. 1
Doktrinálna definícia: Príkaz na zatknutie je prostriedok na zaistenie účasti obvineného na trestnom konaní, ak je daný niektorý z dôvodov väzby a neprichádza do úvahy jeho predvolanie, predvedenie alebo zadržanie a ani inak nie je dosiahnuteľný.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Krajského súdu v Žiline zo 17. septembra 2008, sp. zn. 1 Tost 85/2008
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 5. februára 2015, sp. zn. 2 Tost 4/2015
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Osváthová proti Slovenskej republike z 21. decembra 2010 k sťažnosti č. 15684/05
Použitie v iných právnych predpisoch: 543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne