zadržanie


Preferovaný termín: zadržanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Zadržanie je krátkodobé obmedzenie osobnej slobody osoby obvineného alebo osoby podozrivej z trestného činu alebo osoby pristihnutej pri trestnom čine, účelom ktorého je zabezpečiť rozhodnutie o tom, či má byť obvinený vzatý do väzby alebo u osoby pristihnutej pri čine najmä zaistenie dôkazov o spáchanom trestnom čine.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. augusta 2012, sp. zn. 2 To 1/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 24. februára 2014, sp. zn. 2 To 12/2013
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Gál proti Slovenskej republike z 30. novembra 2010 k sťažnosti č. 45426/06
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne