zabezpečenie svedka


Preferovaný termín: zabezpečenie svedka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Doktrinálna definícia: Zabezpečenie svedka je krátkodobé obmedzenie osobnej slobody svedka, ktorý sa napriek riadnemu predvolaniu na konanie pred súdom bez ospravedlnenia nedostavil, účinkom sa minulo aj nariadenie jeho predvedenia a jeho prítomnosť nemožno zabezpečiť inak.
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kolektív. Trestné právo procesné. Bratislava. IURA EDITION. 2006. ISBN 80-8078-101-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 256/1998 Z. z. - Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
435/2000 Z. z. - Zákon o námornej plavbe


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne