páchateľ trestného činu


Preferovaný termín: páchateľ trestného činu
Alternatívne termíny: páchateľ
Dátum poslednej zmeny: 02.12.2016

Legálna definícia: Páchateľ trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Páchateľom trestného činu môže byť fyzická osoba.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 19
Doktrinálna definícia: Páchateľ - fyzická osoba, je ten, kto trestný čin spáchal sám, t. j. ten, kto naplnil znaky trestného činu, sám vykonal činnosť, ktorú predpokladá konkrétna skutková podstata trestného činu alebo ju aspoň pripravoval alebo sa o ňu pokúsil (páchateľ dokonaného trestného činu, prípravy a pokusu).
Doktrinálne zdroje: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013. ISBN 978-80-8155-020-1
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2013 , sp. zn. 2 Tdo 72/2013
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. júla 2013, sp. zn. 3 Tdo 28/2013
Stanovisko trestného kolégia Najvyššieho súdu ČSR z 21.2.1982, č. Tpj 84/82
Rozsudok Najvyššieho súdu z 21. februára 1968, 8 Tz 10/68
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
583/2008 Z. z. - Zákon o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
307/2014 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
533/2011 Z. z. - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia nespojená s odňatím slobody alebo probačné opatrenie na účely dohľadu v Európskej únii


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne