určenie otcovstva rozhodnutím súdu


Preferovaný termín: určenie otcovstva rozhodnutím súdu
Alternatívne termíny: tretia zákonná domnienka otcovstva ( zákon č. 36/2005 Z.z)
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 94 ods. 1
Doktrinálna definícia: Aplikícia tejto domnienky prichádza do úvahy výlučne v súdnom konaní.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK.J,PAVELKOVÁ.B,ŠTEVČEK M. Rodinné právo.Heuréka,2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Judikát SK: Rozhodnutie Krajského súdu v Prahe z 25. júna 1964, 5 Co 209/64
Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. októbra 1965, 5 Cz 91/65
Rozsudok Krajského súdu v Českých Budejoviciach z 20.9.1991, 5 Co 1095/91
Rozsudok Najvyššieho súdu z 31. mája 1966, 5 Cz 42/66
Uznesenie pléna Najvyššieho súdu ČSR z 23.12.1980, Pls 3/80
Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 28.6.1976, 1 Cz 22/76
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne