určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov


Preferovaný termín: určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
Alternatívne termíny: druhá zákonná domnienka otcovstva
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom. Vyhlásenie matky nie je potrebné, ak nemôže pre duševnú poruchu posúdiť význam svojho konania alebo ak je zadováženie jej vyhlásenia spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 90
Doktrinálna definícia: Druhá domninka prichádza do úvahy výlučne vtedy, ak otcovstvo nemožno určiť podľa prvej domnienky.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK.J,PAVELKOVÁ.B,ŠTEVČEK M. Rodinné právo.Heuréka,2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Judikát SK: Rozhodnutie Krajského súdu v Ústí nad Labem z 10.7.1968, 5 Co 275/68
Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27.2.1969, 1 Cz 80/69
Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu ČSR z 9.6.1983, Cpj 139/83
Použitie v iných právnych predpisoch: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne