učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky


Preferovaný termín: učrenie otcovstva podľa prvej zákonnej podmienky
Alternatívne termíny: otcovstvo manžela matky ( zákon č. 36/2005 Z.z)
Dátum poslednej zmeny: 02.03.2016

Legálna definícia: Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 85 ods. 1
Doktrinálna definícia: Prvá domienka pôsobí vždy zo zákona a vždy manželovi matky, aj keby objektívne nebolo možné, aby dieťa počal, ale aj vtedy, ak to síce y, ak to síce objektívne možné je, ale manžel matky či iný oprávnený subjekt je presvedčený, že otcom dieťaťa nie je manžel matky.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK.J,PAVELKOVÁ.B,ŠTEVČEK M. Rodinné právo.Heuréka,2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne