autorské dielo


Preferovaný termín: autorské dielo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 14.02.2020

Legálna definícia: Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
Legálne zdroje: 185/2015 Z. z. - Autorský zákon § 3 ods. 1
Doktrinálna definícia: Pojmovými znakmi autorského diela sú : a) ide o literárne, iné umelecké alebo vedecké dielo b) je výsledkom tvorivej duševnej činnosti c) je vyjadrené zmyslami vnúmateľnej podobe d) je jedinečné e) nesmie byť vylúčené z ochrany.
Doktrinálne zdroje: VOJČÍK. P: Právo duševného vlastníctva. 2012. ISBN 978-80-7380-373-5.
Použitie v iných právnych predpisoch: 131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
13/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o umeleckých fondoch
444/2002 Z. z. - Zákon o dizajnoch
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
138/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne