príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke


Preferovaný termín: príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom podľa odseku 1 sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 74
Doktrinálna definícia: Opráveneným subjektom na tento príspevok nie je dieťa, ale samotná matka. Povinným subjektom je otec dieťaťa. Za obsah príspevku sa považujú dva nároky matky dieťaťa. a teda nárok na primeranú úhradu výživy v trvaní minimálne dva roky a nárok na príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK.J,PAVELKOVÁ.B,ŠTEVČEK M. Rodinné právo.Heuréka,2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Judikát SK: Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 21. septembra 1965, sp. zn. 4 Cz 120/65


Poznámky: Žiadne