náhradné výživné


Preferovaný termín: náhradné výživné
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Náhradné výživné je suma poskytnutá štátom na zabezpečenie výživy oprávnenej osoby v prípade, ak si vyživovaciu povinnosť neplní povinná osoba. Oprávnenou osobou je dieťa, ktorému bolo priznané výživné právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. povinná osoba je rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné.
Doktrinálne zdroje: CIRÁK J., PAVELKOVÁ B., ŠTEVČEK M.: Rodinné právo. Heuréka, 2008. ISBN: 978-80-89122-47-9.
Použitie v iných právnych predpisoch: 601/2003 Z. z. - Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
417/2013 Z. z. - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
453/2003 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne