pestúnska starostlivosť


Preferovaný termín: pestúnska starostlivosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.06.2019

Legálna definícia: Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady (ďalej len „pestún").
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 48 ods. 1
Doktrinálna definícia: Účelom pestúnskej starostlivosti je poskytnúť odkázanému dieťaťu náhradný domov. Základný predpoklad zverenia dieťaťa do pestúnskej starostlivosti je výslovne sformulovaný v § 48 ods. 1 Zákona o rodine. K tomuto opatreniu sa pristúpi, ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 18. októbra 2006, sp. zn. PL. ÚS 14/05
Použitie v iných právnych predpisoch: 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
482/2004 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení sumy príspevkov pestúnskej starostlivosti
561/2008 Z. z. - Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
627/2005 Z. z. - Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
571/2009 Z. z. - Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne