spoločná náhradná osobná starostlivosť


Preferovaný termín: spoločná náhradná osobná starostlivosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015

Legálna definícia: Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom.Maloleté dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželov so súhlasom druhého manžela.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 46 ods. 1
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 46 ods. 2
Doktrinálna definícia: Maloleté dieťa môže byť zverené do náhradej osobnej starostlivosti osamelej osobe, alebo náhradej osobnej starostlivosti jedného z manželov za podmienky,že so zverením vysloví súhlas druhý z manželov.Do spoločnej starostlivosti však môže byť zverené výlučne manželom.Žiadna iná dvojica osôb nemôže náhradné rodičovstavo vykonávať.
Doktrinálne zdroje: PAVELKOVÁ,B.Zákon o rodine.Komentár.C.H.BECK,2011.ISBN 978-80-7400-359-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne