majetkový opatrovník


Preferovaný termín: majetkový opatrovník
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2017

Legálna definícia: Ak sú záujmy maloletého dieťaťa súvisiace so spravovaním jeho majetku ohrozené a rodičia sami neurobili alebo nie sú schopní urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku, súd môže na tento účel ustanoviť maloletému dieťaťu majetkového opatrovníka; tomuto rozhodnutiu nemusí predchádzať rozhodnutie o obmedzení rodičovských práv a povinností. Majetkovým opatrovníkom sa môže stať fyzická osoba, ktorá s ustanovením za majetkového opatrovníka súhlasí, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a spĺňa predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 33 ods. 1
36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 33 ods. 2
Doktrinálna definícia: Majetkový opatrovník predstavuje špeciálny druh opatrovníka maloletého dieťaťa, ktorý je určený ako hmotnoprávny opatrovník pre účely správy majetku dieťaťa.
Doktrinálne zdroje: PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. C. H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-359-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
643/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Poznámky: Žiadne