výchova maloletého dieťaťa


Preferovaný termín: výchova maloletého dieťaťa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Doktrinálna definícia: Výchova dieťaťa je činnosť, pri ktorej ide o "starostlivosť o komplexný vývoj dieťaťa" - teda duševný, telesný, mravný, citový, zdravotný aj rozumový. Do pojmu výchova možno zahrnúť aj čiastkové oprávnenia rodiča - mať dieťa pri sebe, právo rozhodovať o dieťati, sankčné oprávnenia a iné.
Doktrinálne zdroje: PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. C. H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-359-2.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 18. novembra 2010, sp. zn. 5Tdo 24/2010
Nález Ústavného súdu SR z 2. novembra 2011, sp. zn. III. ÚS 181/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne