dohľad nad výchovou maloletého


Preferovaný termín: dohľad nad výchovou maloletého
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.09.2017

Legálna definícia: Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 37 ods. 2 písm. b)
Doktrinálna definícia: Súd ukladá toto výchovné opatrenie, vtedy ak záujem na výchove maloletého dieťaťa vyžaduje jej dlhodobejšie sledovanie.Vyžaduje sa teda predpoklada závažnejšieho trvajúceho narušovania alebo ohrozovania výchovy maloletého.Vyslovením dohľadu nad maloletým vzniká súdu povinnosť nadaľej sledovať výchovný proces maloletého.
Doktrinálne zdroje: PAVELKOVÁ, B. Zákon o rodine. Komentár. C. H. BECK, 2011. ISBN 978-80-7400-359-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
73/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
200/1998 Z. z. - Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne