napomenutie maloletého dieťaťa


Preferovaný termín: napomenutie maloletého dieťaťa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu,
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 37 ods. 2 písm. a)
Doktrinálna definícia: Napomenutie súdy ukladajú ako opatrenie jednorazovej povahy, ak u maloletého ide o ojedinelé vybočenie alebo závady menšieho charakteru a možno predpokladať, že napomenutie povedie k náprave maloletého. Podobne súdy ukladajú napomenutie rodičom alebo iným osobám, ktoré narušujú výchovu maloletého.
Doktrinálne zdroje: PAVELKOVÁ,B.Zákon o rodine.Komentár.C.H.BECK,2011.ISBN 978-80-7400-359-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
219/2014 Z. z. - Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne