výchovné opatrenia


Preferovaný termín: výchovné opatrenia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2020

Legálna definícia: Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu, b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom, ktoré môžu ohroziť alebo narušiť jeho priaznivý vývin; dodržiavanie uloženého obmedzenia sleduje najmä za súčinnosti obce, d) uloží maloletému dieťaťu a jeho rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu.
Legálne zdroje: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 37 ods. 2
Doktrinálna definícia: Jedným z právnych prostriedkov na zabezpečenie riadnej výchovy dieťaťa sú výchovné opatrenia. Niektoré z výchovných opatrení môže uložiť iba orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, niektoré môže uložiť tento orgán aj súd, niektoré len súd. Rozmanitosť výchovných opatrení umožňuje poskytnúť pomoc a ochranu ohrozenému dieťaťu v závislosti od konkrétnej situácie, v ktorej sa dieťa nachádza.
Doktrinálne zdroje: LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. IURA EDITION. 2010. ISBN 978-80-8078-346-4.
Použitie v iných právnych predpisoch: 36/2005 Z. z. - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne