obhliadka


Preferovaný termín: obhliadka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Kto má vec, ktorá má byť predmetom obhliadky, je povinný ju na vyzvanie súdu predložiť alebo sprístupniť. Vo výzve ho súd poučí, že ak vec nepredloží alebo nesprístupní, môže mu byť uložená poriadková pokuta.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 211 ods. 3
Doktrinálna definícia: Ohliadka predmetu patrí medzi dôkazné prostriedky, ktoré sú zákonom vymedzené. Ohliadka predmetu, ktorý je možné dopraviť na súd sa vykoná sa pojednávaní. Za tým účelom môže súd uložiť tomu, kto má potrebný predmet, aby ho predložil. Inak sa ohliadka vykonáva na mieste. Treba na ňu predvolať tých, ktorí sa predvolávajú na pojednávanie.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2000, sp. zn. 3 Cdo 16/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne