znalecký posudok


Preferovaný termín: znalecký posudok
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.12.2016

Legálna definícia: Znalecký posudok sa vyhotovuje písomne, ak súd nerozhodne inak. Písomný znalecký posudok súd doručí stranám; v odôvodnených prípadoch ich len upovedomí o predložení znaleckého posudku znalcom. Ak je to účelné, môže súd znalca vyslúchnuť o skutočnostiach uvádzaných v znaleckom posudku.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 208
Doktrinálna definícia: Ak závisí rozhodnutie od posúdenia skutočností, na ktoré treba odborné znalosti, ustanoví súd po vypočutí účastníkov znalca. Súd znalca vyslúchne; znalcovi môže tiež uložiť, aby posudok vypracoval písomne.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. januára 2012, sp. zn. 7 Cdo 130/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 24. novembra 2011, sp. zn. 3 MCdo 3/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
382/2004 Z. z. - Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne