dôkaz listinou


Preferovaný termín: dôkaz listinou
Alternatívne termíny: listinné dôkazy (zákon č. 160/2015 Z.z Občiansky sporový poriadok)
Dátum poslednej zmeny: 18.12.2015

Legálna definícia: Dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah; to neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie alebo ak listina bola všetkým účastníkom doručená alebo ak listina alebo jej obsah nebola protistranou spochybnená.Predseda senátu alebo samosudca môže uložiť tomu, kto má listinu potrebnú na dôkaz, aby ju predložil, alebo ju obstará sám od iného súdu, orgánu alebo právnickej osoby.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 129 ods. 1
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 129 ods. 2
Doktrinálna definícia: Pri listinách,ktoré slúžia ako dôkazy je potrebné rozlišovať verejné listiny a súkromné listiny. Verejné listiny sú dotovanétzv. prezumpciou správnosti svojho obsahu,čo znamená,že ak chce strana sporu spochybniť jej obsah, musí túto skutočnosť preukázať. Súkromné listiny sú všetky ostatné listiny,ich obsah môžné spochybniť ktokoľvek.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne