hodnotenie dôkazov


Preferovaný termín: hodnotenie dôkazov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2017

Legálna definícia: Dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo počas konania najavo. Vierohodnosť každého vykonaného dôkazu môže byť spochybnená, ak zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 191
Doktrinálna definícia: Hodnotenie dôkazov je vyjadrením zásady o tzv. voľnom hodnotení dôkazov. Ide o to, že žiaden dôkaz nemá predpísanú zákonnú silu. Súd si teda všetky vykonané dôkazy posúdi a nie je pri tom viazaný poradím, váhou či prednosťou dôkazov.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s.r.o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
199/2004 Z. z. - Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne