vykonávanie dôkazov


Preferovaný termín: vykonávanie dôkazov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.12.2015

Legálna definícia: Súd vykonáva dokazovanie na pojednávaní, ak neboli splnené podmienky na vydanie rozhodnutia bez ústneho pojednávania.Ak je to účelné, možno o vykonanie dôkazu dožiadať iný súd alebo vykonať dôkaz mimo pojednávania. Účastníci konania majú právo byť prítomní na takto vykonávanom dokazovaní.Súd môže rozhodnúť, aby sa vykonané dôkazy doplnili alebo pred ním opakovali.Účastníci majú právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a k všetkým dôkazom, ktoré sa vykonali.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 122 ods. 2
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 122 ods. 1
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 122 ods. 3
Použitie v iných právnych predpisoch: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
543/2005 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne