dôkazná povinnosť


Preferovaný termín: dôkazná povinnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.09.2017

Doktrinálna definícia: Kto tvrdí rozhodujúce skutkové okolnosti,je v zásade povinný navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Ide teda o dôkaznú povinnosť.Splnenie si dôkaznej povinnosti je potrebné do určitej fázy konania,teda v prvostupňovom konaní. V odvolacom konaní nie sú prípustné nové skutočnosti a nové dôkazy.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
221/2006 Z. z. - Zákon o výkone väzby
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne