navrhovanie dôkazov


Preferovaný termín: navrhovanie dôkazov
Alternatívne termíny: dôkazná povinnosť (zákon č.99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok)
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.Vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 120 ods. 1
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 120 ods. 2
Doktrinálna definícia: Pre navrhovanie dôkazov platí koncentračná povinnosť, dôkazná povinnosť a bremeno tvrdenia.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK. M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s.r.o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne