dokazovanie


Preferovaný termín: dokazovanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Súd rozhodne, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Súd môže aj bez návrhu vykonať dôkaz, ktorý vyplýva z verejných registrov a zoznamov, ak tieto registre alebo zoznamy nasvedčujú, že skutkové tvrdenia strán sú v rozpore so skutočnosťou; iné dôkazy bez návrhu nevykoná, ak tento zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 185 ods. 1
Doktrinálna definícia: Procesné dokazovanie prebieha zásadne na konaní prvého stupňa.Iba výnimočne môžu účastníci navrhnúť nové skutočnosti a dôkazy vo fáze odvolacieho konania.Dokazovanie prebieha kontinuálne,a to podľa tempa určeného súdom.Teória rozoznáva tzv.fázy procesného dokazovania. Ide o : -navrhovanie dôkazov -zadovažovanie dôkazov -vykonávanie dôkazov -hodnotenie dôkazov.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 23. mája 2014, sp. zn. IV. ÚS 100/2014
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. januára 2012, sp. zn. 7 Cdo 130/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
154/2001 Z. z. - Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne