uznesenie


Preferovaný termín: uznesenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.12.2015

Legálna definícia: Ak zákon neustanovuje inak, rozhoduje súd uznesením. Uznesením sa rozhoduje najmä o podmienkach konania, o zastavení alebo prerušení konania, o odmietnutí návrhu na začatie konania, o zmene návrhu, o späťvzatí návrhu, o zmieri, o trovách konania, ako aj o veciach, ktoré sa týkajú vedenia konania.Ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 167 ods. 2
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 167 ods. 1
Doktrinálna definícia: V civilnom súdnom konaní súdy tásadne, v procesných veciach bezvýnimočne rozhodujú uznesením.Uznesenie je zásadne procesná forma rozhodovania súdov a je menej fomálne než iné druhy súdnych rozhodnutí.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne