mimoriadne dovolanie


Preferovaný termín: mimoriadne dovolanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.09.2017

Legálna definícia: Ak generálny prokurátor na základe podnetu účastníka konania, osoby dotknutej rozhodnutím súdu alebo osoby poškodenej rozhodnutím súdu zistí, že právoplatným rozhodnutím súdu bol porušený zákon (§ 243f), a ak to vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu a túto ochranu nie je možné dosiahnuť inými právnymi prostriedkami, podá proti takémuto rozhodnutiu súdu mimoriadne dovolanie.Mimoriadne dovolanie možno podať len proti tomu výroku súdneho rozhodnutia, ktoré účastník konania, osoba dotknutá týmto rozhodnutím alebo osoba poškodená týmto rozhodnutím súdu namieta.
Legálne zdroje: 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 243e ods. 2
99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok § 243e ods. 2
Doktrinálna definícia: Mimoriadne dovolanie patrí medzi medzi mimoriadne opravné prostriedky spolu s obnovou konania a dovolaním.Na prípustnosť mimoriadneho dovolania musia byť splnené podmienky prípustnosti: -prípustný predmet -existencia dôvodu na podanie mimoriadneho dovolania -včasnosť - náležistosti -subjekt, ktorý je oprávnený na podanie.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
655/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne