dovolanie


Preferovaný termín: dovolanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.
Legálne zdroje: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok § 420
Doktrinálna definícia: Dovolanie patrí medzi medzi mimoriadne opravné prostriedky spolu s obnovou konania a mimoriadným dovolaním. Na prípustnosť dovolania musia byť splnené podmienky prípustnosti : - osoba oprávnená na podanie dovolania -prípustný prdmet dovolania -existencia dovolacieho dôvodu -včastnosť podania dovolania -náležistosti dovolania.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK.M, a kol. Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo.(2 zmenené a doplnené vydanie). Bratislava:EUROKÓDEX s.r.o,2013.ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. januára 2006, sp. zn. 3 Cdo 234/2005
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. marca 2013, sp.zn. 3 Cdo 98/2013
Použitie v iných právnych predpisoch: 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
549/2003 Z. z. - Zákon o súdnych úradníkoch
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne