obnova konania


Preferovaný termín: obnova konania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Doktrinálna definícia: Obnova konania je jedným z mimoriadnych opravných prostriedkov spolu s dovolaním a mimoriadnym dovolaním. Musia byť splnené podmienky na prípustnosť obnovy konania: - dôvody obnovy konania, - prípustný predmet, - včasnosť, - zákonom stanovené náležitosti podania.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o., 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. augusta 2011, sp. zn. 6 Cdo 80/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. marca 2012, sp. zn. 3 Cdo 85/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne