odvolanie


Preferovaný termín: odvolanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.09.2020

Legálna definícia:
Doktrinálna definícia: Odvolanie predstavuje jediný riadny opravný prostriedok v slovenskom civilnom procese, čím sa civilný proces charakterizuje ako dvojinštančný. Rozoznávame subjektívne podmienky prípustnosti odvolania, ktoré sa viažu na subjekt oprávnený uplatniť opravný prostriedok a objektívne, viažuce sa na prípustný predmet, včasnosť a náležitosti podania.
Doktrinálne zdroje: ŠTEVČEK, M. a kol.: Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. (2. zmenené a doplnené vydanie). Bratislava: EUROKÓDEX s. r. o, 2013. ISBN 978-80-89447-96-1.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. novembra 2005, sp. zn. 1 Cdo 195/2005
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. júna 2012, sp. zn. 6 Cdo 30/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
385/2000 Z. z. - Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne