opravné prostriedky


Preferovaný termín: opravné prostriedky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 17.02.2020

Doktrinálna definícia: Opravné prostriedky možno charakterizovať ako právne inštitúty, ktorými sa oprávnená osoba domáha preskúmania rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania opravným súdom s cieľom dosiahnutia nápravy.
Doktrinálne zdroje: FICOVÁ, S. a kol.: Občianske právo procesné. Základne konanie. 2.vydanie. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK, 2008.
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2010, sp. zn. 6 Cdo 247/2009
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. októbra 2010, sp. zn. 3 Cdo 128/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
161/2015 Z. z. - Civilný mimosporový poriadok
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne